Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

Przedsiębiorca  Wojciech Kaca prowadzący działalność pod firmą „Donserv” (zwany dalej Donserv) zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich Partnerów biznesowych (każdą osobę fizyczna, z którą Donserv prowadzi interesy w tym także pracowników klientów ich przedstawicieli i inne osoby współpracujące z klientami Donserv) w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Nasza polityka prywatności uwzględnia przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady U.E. 2016/679 z dn. 27.IV.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).     

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Kaca „Donserv” z siedzibą w Warszawie (02-495) ul. M. Spisaka 31, e- mail: ochronadanych@donserv.pl 


Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe:

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Donserv (art. 6 ust. 1 lit.f RODO) przede wszystkim w celu:

- zawierania lub wykonywania umów (których Państwo są stroną lub przedstawicielem)  lub wykonywania czynności związanych z tymi umowami (w tym m.in. prowadzenie negocjacji, wysyłanie ofert,  udzielanie odpowiedzi na oferty, uzgadnianie warunków dostaw, wykonywanie rozliczeń finansowych, wykonywanie usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych),

- przekazywanie Państwa danych na wewnętrzne potrzeby  firmy Donserv (m.in. obsługa księgowa),

- zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych osobowych,

- przekazywanie niezbędnych danych naszym partnerom biznesowym i kooperantom oraz podwykonawcom w zakresie wykonywania umów na rzecz Państwa,

- prowadzenie postępowań w zakresie zgodności z obowiązującymi normami prawnymi,

- wykonania obowiązków prawnych przez Donserv na podstawie obowiązującego prawa.       

 

Udostępnianie danych przez Donserv

Donserv udostępnia Państwa dane pracownikom na podstawie udzielonego im upoważnienia. 

Donserv może udostępniać Państwa dane osobom trzecim, z którymi zawiera umowy w zakresie świadczenia usług przede wszystkim: informatycznych, marketingowych, prawnych, audytorskich – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów przez tych usługodawców.

Donserv przekaże Państwa dane, w zakresie dopuszczonym normami prawnymi, takim podmiotom jak m.in: organy państwowe, organy wymiaru sprawiedliwości.       

Donserv nie sprzedaje ani nie udostępnia Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody  z wyłączeniem wskazanych wyżej udostępnień.

Przysługujące Państwu prawa

Z zastrzeżeniem obowiązujących  norm prawnych mają Państwo prawo wglądu do przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych oraz uzyskania ich kopii a także prawo do żądania poprawienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również do wniesienia sprzeciwu wobec każdego przypadku przetwarzania danych oraz prawo do otrzymania danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Korzystając z powyższych uprawnień mogą Państwo  wysłać wiadomość e-mail na adres ochronadanych@donserv.pl lub wysłać pismo na następujący adres:

Donserv

ul. M. Spisaka 31

02-495 Warszawa

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Przechowywanie danych i bezpieczeństwo

Wszyscy pracownicy Donserv, nasi partnerzy biznesowi i nasi podwykonawcy oraz usługodawcy, którzy przetwarzają dane osobowe lub mają do nich dostęp są zobowiązani do zachowania poufności tych danych. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez określony w tych przepisach okres. 

Donserv utrzymuje środki bezpieczeństwa mające chronić i zabezpieczać dane osobowe, lecz kiedy Państwo udostępniają swoje dane osobowe w Internecie, zawsze istnieje ryzyko, że nieuprawniona osoba trzecia uzyska dostęp do Państwa danych. 

 

Do uzupełniania:

Interaktywny formularz uaktualnienia zgody

 

Do pobrania:

Formularz uaktualnienia zgody

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

Copyrights © Donserv.pl 2014