Polityka prywatności Donserv

Szanowni Państwo,

Przedsiębiorca Wojciech Kaca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Donserv (zwany dalej „Donserv”) informuje, że przetwarza Państwa dane osobowe.

W związku w wejściem w życie (z dniem 25 maja 2018r.) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady U.E. 2016/679 z dn. 27.IV.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojciech Kaca Donserv z siedzibą w Warszawie (02-495) ul. M. Spisaka 31, e- mail: ochronadanych|donserv.pl| |ochronadanych|donserv.pl.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe:

  • w celach niezbędnych do zawarcia umowy i jej wykonania (w tym m.in. prowadzenie negocjacji, wysyłanie ofert, udzielanie odpowiedzi na oferty, uzgadnianie dostaw, wykonywanie rozliczeń finansowych, wykonywanie usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w celu wykonania marketingu bezpośredniego za pomocą środków komunikacji telefonicznej i elektronicznej oraz za pośrednictwem poczty, na podstawie uzyskanej zgody – na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO,
  • w celu wykonania niezbędnego obowiązku prawnego przez Donserv (m.in. wystawianie i przechowywanie faktur, udzielanie odpowiedzi na zapytania, udzielanie odpowiedzi na reklamacje) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Donserv (m.in. dochodzenie roszczeń) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f.

Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu sposób zautomatyzowany.


Udostępnianie danych przez Donserv

Donserv może udostępniać Państwa dane osobom trzecim, z którymi zawiera umowy dotyczące świadczenia usług przede wszystkim: księgowych, informatycznych, marketingowych, prawnych, audytorskich – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów przez tych usługodawców.

Donserv może udostępniać Państwa dane naszym kooperantom, partnerom biznesowym i podwykonawcom – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawartych z Państwem.

Donserv przekaże Państwa dane, w zakresie dopuszczonym normami prawnymi, takim podmiotom jak m.in: organy państwowe, organy wymiaru sprawiedliwości.

Donserv nie sprzedaje ani nie udostępnia Państwa danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody z wyłączeniem wskazanych wyżej udostępnień.
 

Przysługujące Państwu prawa

Z zastrzeżeniem obowiązujących norm prawnych mają Państwo prawo wglądu do przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (po uiszczeniu opłaty za nośnik) a także prawo do żądania poprawienia danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody jak również do wniesienia sprzeciwu wobec każdego przypadku przetwarzania danych oraz prawo do otrzymania danych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Korzystając z powyższych uprawnień mogą Państwo wysłać wiadomość e-mail na adres ochronadanych@donserv.pl lub wysłać pismo na następujący adres:

Donserv ul. M. Spisaka 31, 02-495 Warszawa.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych będzie niezgodne z normami prawnymi.
 

Przechowywanie danych i bezpieczeństwo

Państwa dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zawartej umowy lub przedawnienia roszczeń z niej wynikających lub do czasu wykonania obowiązków wynikających z prawa podatkowego i rachunkowego.

W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na marketing bezpośredni Państwa dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub okres 5 lat.
 

Zarządzanie plikami cookies

Jeśli Państwo nie chcecie otrzymywać plików cookies, możecie Państwo zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Wojciech Kaca Donserv

Poniżej załączamy:

Interaktywny formularz zgody

Pisemny formularz zgody

Polityka prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Prosimy o wypełnienie formularza i odesłanie nam w formie pisemnej lub elektronicznej.